DNSE Detail Stock TSJ

UPCOM: CTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội

Vận tải hành khách đường bộ

logo

TSJ

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,354 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

83.75 tỷ

Doanh thu

141 tỷ

83.88%

1,119.64

0

0.09

349.19%

10.08%

9.13%

23.93%

0%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH

45.19%

CTCP Phát triển TN

26.74%

Khác

28.07%

Tin tức & Sự kiện