Tin tức & sự kiện

06/09/2022

TTB: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 500 tỷ

27/07/2022

TTB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

01/07/2022

TTB: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

01/07/2022

TTB: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

03/06/2022

TTB: Quyết Định của HĐQT bổ nhiệm nhân sự KTNB

03/06/2022

TTB: Quy chế kiểm toán nội bộ

24/05/2022

TTB: Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng BKS

24/05/2022

TTB: Điều lệ công ty

24/05/2022

TTB: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

24/05/2022

TTB: Nghị quyết, Biên bản họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/05/2022

TTB: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS

24/05/2022

TTB: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

11/05/2022

TTB: Thông tin về ứng viên BKS

05/05/2022

TTB: Nhắc nhở chậm đăng ký ngày giao dịch cho số lượng chứng khoán mới

27/04/2022

TTB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

27/04/2022

TTB: Thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

23/04/2022

TTB: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

20/04/2022

TTB: Báo cáo thường niên năm 2021

18/04/2022

TTB: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết

18/04/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 50,000,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ (mã CK: TTB) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau: