DNSE Detail Stock TTE

HOSE: CTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh

Sản xuất và phân phối điện

logo

TTE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

427 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2.68 tỷ

Doanh thu

137 tỷ

0.09%

-94.00

0

0.33

-82.29%

-0.77%

-0.20%

59.90%

183.48%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Thị Hạnh

8.03%

Đinh Xuân Hoàng

4.59%

Lê Tuấn Điệp

4.56%

Trần Thanh Hải

4.39%

Khác

78.43%

Tin tức & Sự kiện