Tin tức & sự kiện

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì – đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 25/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

28/07/2022

TVA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

TVA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

26/07/2022

TVA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

24/03/2022

TVA: Thay đổi nhân sự

24/03/2022

TVA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

TVA: Báo cáo thường niên 2021

28/02/2022

TVA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/02/2022

TVA: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

21/02/2022

TVA: Báo cáo tài chính năm 2021

28/01/2022

TVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

TVA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

TVA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

21/01/2022

TVA: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/01/2022

TVA: Thay đổi nhân sự

18/01/2022

TVA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

18/01/2022

TVA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

05/01/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVA của CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/01/2022 đến ngày 27/01/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Sứ Viglacera Thanh Trì, đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

29/12/2021

TVA: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/12/2021

TVA: Tài liệu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản