DNSE Detail Stock TVB

HOSE: CTCP Chứng khoán Trí Việt

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

TVB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,055 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

104 tỷ

Doanh thu

208 tỷ

1,066 tỷ

1.25

924.63

19.97%

9.05%

8.68%

40.52%

-98.55%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Thanh Tùng

2.48%

Phạm Thị Thanh Huyền

1.99%

Khác

95.53%

Tin tức & Sự kiện