DNSE Detail Stock TVC

HNX: CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt

Tài chính chuyên biệt

logo

TVC

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,293 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

307 tỷ

Doanh thu

137 tỷ

100.00%

2,589.25

0

1.18

903.21%

17.65%

16.81%

66.95%

0%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt

13.51%

Phạm Thanh Tùng

7.04%

Đỗ Thanh Hà

2.98%

Phạm Thanh Hoa

2.71%

Khác

73.76%

Tin tức & Sự kiện