Tin tức & sự kiện

18/01/2023

TVH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

TVH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

09/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,327 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 33,27%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.327 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty bắt đầu từ ngày 12/10/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/09/2022

Cổ tức tuần 05-09/09: Cao nhất 33%

Có 10 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 05-09/09/2022, trong đó tỷ lệ cao nhất là 33%

23/08/2022

TVH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/08/2022

TVH sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 33.27%

CTCP Tư vấn Xây dựng công trình Hàng hải (UPCoM: TVH) thông báo 12/09 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.

17/08/2022

TVH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

17/08/2022

TVH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

TVH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/04/2022

TVH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

TVH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/03/2022

TVH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVH của CTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng Hải như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 12 tháp Tây Hancorp Plaza, 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo lên website công ty và trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022).

07/03/2022

TVH: Báo cáo thường niên 2021

03/03/2022

TVH: Báo cáo tài chính năm 2021

23/02/2022

TVH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/02/2022

TVH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/01/2022

TVH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

31/12/2021

TVH: Thay đổi nhân sự

12/11/2021

TVH: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021