DNSE Detail Stock TVT

HOSE: Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP

Sản xuất sợi và vải thành phẩm

logo

TVT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

340 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.95 tỷ

Doanh thu

1,718 tỷ

13.63%

521.65

0

0.35

-67.62%

1.95%

0.79%

8.54%

91.62%

50%

6.19%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dệt May Việt Nam

46.93%

Công ty TNHH Tường Long

5.12%

Nguyễn Đức Khiêm

3.65%

Diệu Chí Hảo

2.75%

Khác

41.55%

Tin tức & Sự kiện