Tin tức & sự kiện

05/08/2022

TXM: Thông báo về việc bổ sung vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

02/08/2022

TXM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

TXM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

TXM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

TXM: Về việc tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh

05/07/2022

TXM: Thay đổi nhân sự

23/06/2022

TXM: Về việc ký Hợp đồng để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

27/04/2022

TXM: Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

27/04/2022

TXM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

TXM: Giải trình về việc chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 giữa Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán

20/04/2022

TXM: Báo cáo tài chính quý 1/2022

31/03/2022

TXM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

TXM: Báo cáo thường niên 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TXM của CTCP Vicem Thạch cao Xi măng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính của Công ty (24 - Hà Nội, phường Phú Nhuận, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)
          - Nội dung họp: Công ty sẽ có thông báo và tài liệu gửi cho cổ đông

10/03/2022

TXM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

08/03/2022

TXM: Báo cáo tài chính năm 2021

01/03/2022

TXM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/02/2022

TXM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/01/2022

TXM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021