DNSE Detail Stock UNI

HNX: CTCP Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt

Dịch vụ viễn thông tích hợp

logo

UNI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

139 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.62 tỷ

Doanh thu

1.54 tỷ

0.00%

39.68

0

0.28

-27.98%

0.38%

0.12%

95.99%

164.37%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Vũ Thị Như Mai

22.07%

Vũ Duy Bé

9.73%

Vũ Thanh Thủy

9.36%

Vũ Thanh Thảo

9.08%

Khác

49.76%

Tin tức & Sự kiện