Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 UPH - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

16/01/2023

UPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

UPH: Thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh Đà Nẵng

27/10/2022

UPH: Công bố thông tin nhận đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị

21/10/2022

UPH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

UPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

UPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

UPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

UPH: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022

07/07/2022

UPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/07/2022

UPH: Ông Tống Trần Hiệp thôi đảm nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng - Ông Ngô Tân Long phụ trách Kế Toán Công ty

31/05/2022

UPH: Nghị Quyết ĐHĐCĐ về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT và BKS

31/05/2022

UPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

UPH: Nhận đơn xin thôi việc và từ nhiệm chức vụ Kế toán Trưởng của Ông Tống Trần Hiệp

19/05/2022

UPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/05/2022

UPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu UPH của CTCP Dược phẩm TW25 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, số 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Kết quả thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số nội dung liên quan khác.

20/04/2022

UPH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

08/04/2022

UPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

UPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị