DNSE Detail Stock VAB

UPCOM: Ngân hàng TMCP Việt Á

Ngân hàng

logo

VAB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,508 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

727 tỷ

Doanh thu

8,603 tỷ

105,987 tỷ

1,346.63

2.12%

-22.18%

3.24%

2.35%

51.91%

4.59%

9.28%

0.72%

0.85

90%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn đầu tư Việt Phương

10.06%

Phương Hữu Việt

4.55%

CTCP Rạng Đông

4.02%

Phương Thanh Nhung

3.41%

Khác

77.96%

Tin tức & Sự kiện