Tin tức & sự kiện

31/01/2023

VAV: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

VAV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

VAV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

VAV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

VAV: Bổ nhiệm Ông Trần Mạnh Hùng là người phụ trách quản trị Công ty

26/07/2022

VAV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

VAV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

VAV: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VAV của CTCP VIWACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính - Kế hoạch, Công ty cổ phần VIWACO bắt đầu từ ngày 28/06/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

09/06/2022

VAV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/06/2022

VAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

VAV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/04/2022

VAV: Quyết định xử phạt vi phạm pháp luật về thuế

01/04/2022

VAV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

VAV: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

VAV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/03/2022

VAV: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

Công ty con của Vinaconex đặt kế hoạch kinh doanh 2022 đi lùi

HĐQT CTCP VIWACO (UPCoM: VAV) dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022. Trong đó, VAV lên kế hoạch đi lùi cho cả doanh thu và lợi nhuận.

07/03/2022

VAV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VAV của CTCP VIWACO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2022 (Thứ bảy)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 1, nhà 17, T6 Khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;
          - Nội dung họp: + Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2021;
+ Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Các nội dung khác (nếu có).