Tin tức & sự kiện

01/03/2024

BCTC 2023 VBH - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 2 tỷ đồng.

25/02/2024

Các doanh nghiệp chốt quyền họp ĐHCĐ trong tuần từ 26/2-1/3

02/10/2023

VBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc cho CTCP Viettronics Vĩnh Phúc vay vốn để mua tài sản

20/07/2023

VBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

17/04/2023

Điện tử Bình Hòa: Khó khăn đòi nợ từ đối tác, khách hàng

17/04/2023

VBH: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông

21/03/2023

VBH: Đính chính Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04 NQ/VBH-HĐQT ngày 20/03/2023

20/03/2023

VBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2023

VBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/02/2023

BCTC 2022 VBH - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 2 tỷ đồng.

22/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBH của CTCP Điện tử Bình Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD 2022 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2023;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán);
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Thông qua các Tờ trình như: phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Một số nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
          - Thời gian họp: 08h00 ngày 14/04/2023

21/02/2023

VBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/02/2023

VBH: Báo cáo tài chính năm 2022

16/02/2023

VBH: Báo cáo thường niên 2022

16/02/2023

VBH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

18/01/2023

VBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

12/01/2023

VBH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/07/2022

VBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/04/2022

VBH: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết là người phụ trách quản trị Công ty từ 15/04/2022

19/04/2022

VBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022