Tin tức & sự kiện

18/01/2023

VBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

25/07/2022

VBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/04/2022

VBH: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vi Tường Thuyết là người phụ trách quản trị Công ty từ 15/04/2022

19/04/2022

VBH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

VBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

VBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2022

VBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBH của CTCP Điện tử Bình Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 08h00 sáng ngày 15/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết qủa SXKD 2021 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua các Tờ trình như: Phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Một số nội dung khác...

01/03/2022

VBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/02/2022

VBH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/01/2022

VBH: Báo cáo thường niên 2021

26/01/2022

VBH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

VBH: Báo cáo tài chính năm 2021

01/08/2021

VBH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

22/04/2021

VBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2021

VBH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VBH của CTCP Điện tử Bình Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 08h00 sáng ngày 16/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: 204 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết qủa SXKD 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 và dự thảo kế hoạch SXKD năm 2021 & nhiệm kỳ 2021-2026.
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020;
+ Thông qua các Tờ trình như: Phân phối lợi nhuận năm 2020;…
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Một số nội dung khác…

02/03/2021

VBH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/03/2021

VBH: Báo cáo tài chính năm 2020

01/03/2021

VBH: Báo cáo thường niên 2020