Tin tức & sự kiện

30/12/2022

VC5: Điều chỉnh ngày thanh toán cổ tức năm 2013

18/07/2022

VC5: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

04/07/2022

VC5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

VC5: Giải trình về việc đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với Báo cáo tài chính năm 2021

27/04/2022

VC5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/04/2022

VC5: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

VC5: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

08/04/2022

VC5: Báo cáo tài chính năm 2021

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VC5 của CTCP Xây dựng số 5 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng Số 5, số 203 đường Trần Phú, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

06/04/2022

VC5: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Phạm Thị Quỳnh Hương

25/03/2022

VC5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

VC5: Triệu Hồng Tuyến không còn là cổ đông lớn

21/01/2022

VC5: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Triệu Hồng Tuyến

15/11/2021

VC5: Phan Thanh Ngọc không còn là cổ đông lớn

12/09/2021

VC5: Thay đổi nhân sự

27/07/2021

VC5: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

22/03/2021

VC5: Thay đổi nhân sự

15/03/2021

VC5: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/12/2020

VC5: Công ty TNHH Bất động sản Media Market không còn là cổ đông lớn

01/10/2020

VC5: Nghị quyết Hội đồng quản trị