DNSE Detail Stock VCB

HOSE: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

Ngân hàng

logo

VCB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

480,662 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

32,627 tỷ

Doanh thu

104,452 tỷ

1,773,714 tỷ

5,837.58

2.98%

-8.28%

-0.31%

1.22%

199.82%

33.20%

20.52%

1.80%

0.53

11%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

74.8%

Mizuho Bank Ltd

15%

Khác

10.20%

Tin tức & Sự kiện