DNSE Detail Stock VCF

HOSE: CTCP Vinacafé Biên Hòa

Nước giải khát

logo

VCF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,948 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

442 tỷ

Doanh thu

2,421 tỷ

55.16%

16,613.09

0

0.17

10.42%

21.24%

17.41%

20.17%

10.16%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Masan Beverage

98.79%

Khác

1.21%

Tin tức & Sự kiện