DNSE Detail Stock VCG

HOSE: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài

logo

VCG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

10,775 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

851 tỷ

Doanh thu

13,388 tỷ

71.44%

1,420.92

0

1.54

169.74%

8.33%

2.80%

12.10%

87.89%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Pacific Holdings

40.3%

Vietnam Enterprise Investments Ltd

2.52%

Amersham Industries Ltd

2.32%

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors-Vietnam-ETF

1.58%

Khác

53.28%

Tin tức & Sự kiện