DNSE Detail Stock VCP

UPCOM: CTCP Xây dựng và Năng Lượng VCP

Sản xuất và phân phối điện

logo

VCP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,179 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

116 tỷ

Doanh thu

924 tỷ

0.68%

1,386.36

0

0.17

-17.43%

7.52%

3.30%

44.42%

137.62%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phạm Thu Huyền

15.28%

CTCP Đầu tư VSD

12.93%

Đỗ Tuấn Anh

8.69%

Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI

8.35%

Khác

54.75%

Tin tức & Sự kiện