Tin tức & sự kiện

11/01/2023

VDN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

VDN: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

10/01/2023

VDN: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

09/01/2023

VDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

04/01/2023

VDN: Bà Lê Đình Bích Hợp - Kế toán trưởng đã mua 8,800 cổ phiếu vào ngày 29/12/2022

04/01/2023

VDN: Ông Đặng Trọng Tâm - Phó Tổng Giám đốc đã mua 11,800 cổ phiếu vào ngày 29/12/2022

04/01/2023

VDN: Ông Hồ Hai - Tổng Giám đốc đã mua 11,800 cổ phiếu vào ngày 29/12/2022

30/12/2022

VDN: Ông Nguyễn Thành An - Giám đốc đã mua 7,400 cổ phiếu vào ngày 26/12/2022

30/12/2022

VDN: Bà Huỳnh Thị Hoa - Chủ tịch công đoàn đã mua 3,000 cổ phiếu vào ngày 22/12/2022

30/12/2022

VDN: Ông Trần Văn Tiến - Giám đốc điều hành đăng ký mua 7,400 cổ phiếu vào ngày 30/12/2022

30/12/2022

VDN: Ông Văn Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 8,800 cổ phiếu vào ngày 30/12/2022

28/12/2022

VDN: Ông Phạm Vũ Bằng - Giám đốc điều hành đã mua 8,800 cổ phiếu vào ngày 22/12/2022

28/12/2022

VDN: Ông Lương Chương - Thành viên Ban kiểm soát đã mua 3,000 cổ phiếu vào ngày 26/12/2022

21/12/2022

VDN: Ông Hồ Hai - Tổng Giám đốc đăng ký mua 11,800 cổ phiếu từ ngày 23/12/2022 đến 30/12/2022

21/12/2022

VDN: Ông Đặng Trọng Tâm - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 11,800 cổ phiếu từ ngày 23/12/2022 đến 30/12/2022

21/12/2022

VDN: Ông Nguyễn Thành An - Giám đốc điều hành đăng ký mua 7,400 cổ phiếu từ ngày 23/12/2022 đến 30/12/2022

21/12/2022

VDN: Bà Lê Đình Bích Hợp - Kế toán trưởng đăng ký mua 8,800 cổ phiếu từ ngày 23/12/2022 đến 30/12/2022

20/12/2022

VDN: Ông Lương Chương - Thành viên Ban kiểm soát đăng ký mua 3,000 cổ phiếu từ ngày 21/12/2022 đến 30/12/2022

20/12/2022

VDN: Bà Huỳnh Thị Hoa - Chủ tịch công đoàn đăng ký mua 3,000 cổ phiếu từ ngày 21/12/2022 đến ngày 30/12/2022

20/12/2022

VDN: Ông Phạm Vũ Bằng - Giám đốc điều hành đăng ký mua 8,800 cổ phiếu từ ngày 21/12/2022 đến ngày 30/12/2022