Tin tức & sự kiện

15/09/2022

VDN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/09/2022

VDN: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/08/2022

VDN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

08/08/2022

VDN: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

08/08/2022

VDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

25/07/2022

VDN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/07/2022

VDN: Thay đổi địa điểm kinh doanh cơ sở 2 - Nhà máy may Thanh Sơn

19/07/2022

VDN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

19/07/2022

VDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

VDN: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

06/07/2022

VDN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

VDN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/06/2022

VDN đặt mục tiêu chuyển lỗ sang lãi trong năm 2022

CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) dự kiến năm 2022, tổng doanh thu ở mức 657 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10 tỷ đồng (năm 2021 lỗ 4 tỷ đồng).

02/06/2022

VDN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 25 Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

17/05/2022

VDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

VDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2022

VDN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

23/03/2022

VDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị