Tin tức & sự kiện

10/10/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý IV năm 2023
          - Nội dung xin ý kiến: Miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về địa chỉ Trụ sở chính Công ty tại số 25 Trần Quý Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

10/10/2023

VDN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

04/10/2023

VDN: Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

04/10/2023

VDN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/09/2023

Vinatex Đà Nẵng đầu tư nhà máy thứ hai tại Bình Định

27/09/2023

VDN: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm

25/08/2023

Nhóm cổ phiếu thủy sản và dệt may ngược dòng tỏa sáng

07/08/2023

VDN: Thông báo chi trả cổ tức năm 2022

30/07/2023

Chứng khoán có thể điều chỉnh bất ngờ

25/07/2023

VDN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

18/07/2023

VDN: Thay đổi nhân sự

17/07/2023

Một cổ phiếu dệt may tăng 120% từ đầu năm, chuẩn bị chốt cổ tức 2,000 đồng/cp

Đây không phải năm đầu tiên cổ đông của CTCP Vinatex Đà Nẵng (UPCoM: VDN) nhận “tin vui” từ cổ tức. Từ năm 2015 đến nay, doanh nghiệp dệt may luôn duy trì mức cổ tức tiền mặt đều đặn khoảng 10-20% mỗi năm. 

15/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng (Số 25 Trần Quí Cáp, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 24/08/2023.
Thủ tục chi trả cổ tức: Cổ đông khi nhận cổ tức phải có các giấy tờ sau:
+ Giấy Căn cước công dân
+ Giấy giới thiệu (đối với cổ đông tổ chức)
+ Phiếu đăng ký nhận cổ tức năm 2022 bằng chuyển khoản (nếu cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản)năm 2022

14/07/2023

VDN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/06/2023

VDN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/06/2023

Doanh nghiệp Đà Nẵng kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến logistics

29/05/2023

VDN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VDN của CTCP Vinatex Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thông báo mời tham dự Đại hội
          - Thời gian họp: Tổ chức trong tháng 6/2023 (Cụ thể sẽ nêu trong thư mời họp)

26/04/2023

VDN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 VDN - Lợi nhuận bứt phá gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 12 tỷ đồng.