DNSE Detail Stock VDP

HOSE: CTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA

Dược phẩm

logo

VDP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

863 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

77.89 tỷ

Doanh thu

949 tỷ

2.73%

4,232.41

0

-0.31

-17.29%

11.31%

6.72%

26.07%

33.88%

-

6.41%

25.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Dược Việt Nam - CTCP

14.29%

Công ty TNHH Nutri - Pharma USA

8.15%

Kiều Hữu

6.96%

Kiều Thúy Mai

5.57%

Khác

65.03%

Tin tức & Sự kiện