DNSE Detail Stock VEA

UPCOM: Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP

Bán lẻ xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới

logo

VEA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

62,321 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6,262 tỷ

Doanh thu

3,695 tỷ

8.57%

4,712.82

0

0.39

-7.01%

23.54%

22.31%

12.03%

0.62%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bộ Công Thương

88.47%

Nguyễn Thị Nga

4.83%

Công ty TNHH Thương mại đầu tư Hòa Lợi

3.48%

Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại An Khang

1.35%

Khác

1.87%

Tin tức & Sự kiện