DNSE Detail Stock VGC

HOSE: Tổng Công ty Viglacera - CTCP

Sản xuất gạch ốp lát và vật liệu lát

logo

VGC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

22,911 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,231 tỷ

Doanh thu

13,058 tỷ

56.89%

2,746.53

0

1.53

1,025.48%

13.15%

5.35%

27.50%

52.35%

12%

1.82%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Hạ tầng Gelex

50.21%

Bộ Xây dựng

38.58%

Quỹ Đầu tư Giá trị Bảo Việt

2.22%

Vietnam Investment Property Holdings Limited

1.54%

Khác

7.45%

Tin tức & Sự kiện