Tin tức & sự kiện

16/08/2022

VHG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

VHG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

VHG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/06/2022

VHG: Ký hợp đồng kiểm toán

24/06/2022

VHG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

VHG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

VHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

VHG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/04/2022

VHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

VHG: Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đã bán 100,000 CP

31/03/2022

VHG: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

VHG: Công bố thông tin về việc không đủ điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 lần thứ 2

25/03/2022

VHG: Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật - đăng ký bán 100,000 CP

08/03/2022

VHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/03/2022

VHG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/03/2022

VHG: Công bố thông tin cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

12/02/2022

VHG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VHG của CTCP Đầu tư và Phát triển Việt Trung Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/01/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo trực tiếp trong thư mời cổ đông dự họp.
          - Nội dung họp: - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Một số nội dung khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

21/01/2022

VHG: Báo cáo tài chính quý 4/2021

18/01/2022

VHG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022