DNSE Detail Stock VHM

HOSE: CTCP Vinhomes

Bất động sản dân cư

logo

VHM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

164,813 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

23,435 tỷ

Doanh thu

78,074 tỷ

98.22%

5,381.94

0

1.04

1,118.93%

12.40%

5.28%

33.36%

34.11%

-4.16%

6.38%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Vingroup - CTCP

69.34%

Government of Singapore

4.99%

Khác

25.67%

Tin tức & Sự kiện