DNSE Detail Stock VIB

HOSE: Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam

Ngân hàng

logo

VIB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

58,093 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8,409 tỷ

Doanh thu

34,145 tỷ

413,888 tỷ

3,314.83

4.50%

5.18%

0.44%

3.60%

49.80%

13.35%

23.69%

2.18%

1.08

45%

6.38%

12.50%

Hồ sơ doanh nghiệp

Commonwealth Bank of Australia

19.74%

Đỗ Xuân Hoàng

4.95%

Đặng Khắc Vỹ

4.95%

Trần Thị Thảo Hiền

4.93%

Khác

65.43%

Tin tức & Sự kiện