DNSE Detail Stock VIG

HNX: CTCP Chứng khoán Đầu tư Tài chính Việt Nam

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

VIG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

329 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

34.50 tỷ

Doanh thu

50.96 tỷ

358 tỷ

1.99

764.42

17.61%

10.12%

9.74%

13.40%

0%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Hồ Thị Sương

5.76%

La Mỹ Phượng

5.18%

Nguyễn Thị Thảo

3.75%

Tổng công ty Giấy Việt Nam

3.55%

Khác

81.76%

Tin tức & Sự kiện