DNSE Detail Stock VIP

HOSE: CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

VIP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

976 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

78.72 tỷ

Doanh thu

521 tỷ

3.31%

1,149.68

0

0.80

1,040.33%

6.01%

5.54%

21.30%

0%

45%

8.81%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex

48.77%

CTCP Bảo hiểm Petrolimex

5.06%

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity

4.64%

Khác

41.53%

Tin tức & Sự kiện