Tin tức & sự kiện

03/08/2022

VIR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/07/2022

VIR: Thay đổi nhân sự

28/06/2022

VIR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/06/2022

VIR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIR của CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Vũng Tàu, số 1A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
          - Nội dung họp: * Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
* Báo cáo của Ban kiểm soát.
* Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
          - Nội dung họp: * Thông qua: Chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020; Vấn đề liên quan đến việc chỉnh trang và thu hồi đất của các doanh nghiệp khu vực bãi sau Thành phố Vũng Tàu.
* Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

24/05/2022

VIR: Thông báo giải tỏa và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu

18/05/2022

VIR: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau - thành phố Vũng Tàu

13/05/2022

VIR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

VIR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

VIR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/03/2022

VIR: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

Một doanh nghiệp du lịch bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến 5 năm liên tiếp

Kết thúc năm 2021, CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UPCoM: VIR) ghi nhận lỗ ròng hơn 14 tỷ đồng. Không chỉ vậy, kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC của Công ty.

17/03/2022

VIR: Báo cáo tài chính năm 2021

13/01/2022

VIR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

15/12/2021

VIR: Thông báo về việc Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ra Quyết định Thu hồi đất

07/12/2021

VIR: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

09/08/2021

VIR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

08/07/2021

VIR kéo dài thời gian tạm ngưng phục vụ khách du lịch do dịch Covid

CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UPCoM: VIR) vừa gửi thông báo lần 2 về việc tiếp tục tạm ngưng tất cả các hoạt động kinh doanh, phục vụ khách du lịch đến 15/07/2021.

08/07/2021

VIR: Tạm ngừng các hoạt động kinh doanh và phục vụ khách du lịch lần 2

08/07/2021

VIR: Tạm ngưng các hoạt động kinh doanh và phục vụ khách du lịch - lần 2