Tin tức & sự kiện

13/01/2023

VIR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc hạch toán bổ sung các khoản nộp ngân sách nhà nước

20/12/2022

VIR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc mở địa điểm kinh doanh và điều chỉnh mức lương chức danh của Ban điều hành

02/12/2022

VIR: Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - đã mua 30,000 CP

09/11/2022

VIR: Nguyễn Tuấn Anh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP

10/10/2022

VIR: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2022

30/09/2022

VIR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

VIR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

VIR: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

28/06/2022

VIR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/06/2022

VIR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VIR của CTCP Du lịch quốc tế Vũng Tàu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Du lịch quốc tế Vũng Tàu, số 1A Thùy Vân, Phường 8, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
          - Nội dung họp: * Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng kế hoạch kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
* Báo cáo của Ban kiểm soát.
* Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
          - Nội dung họp: * Thông qua: Chế độ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022; Ảnh hưởng của việc điều chỉnh hồi tố tiền thuê đất các năm 2018, 2019, 2020 đến các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán các năm 2018, 2019, 2020; Vấn đề liên quan đến việc chỉnh trang và thu hồi đất của các doanh nghiệp khu vực bãi sau Thành phố Vũng Tàu.
* Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.

24/05/2022

VIR: Thông báo giải tỏa và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu

17/05/2022

VIR: Quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho các đơn vị đang sử dụng đất tại Bãi Sau - thành phố Vũng Tàu

13/05/2022

VIR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/05/2022

VIR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

VIR: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/03/2022

VIR: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

Một doanh nghiệp du lịch bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến 5 năm liên tiếp

Kết thúc năm 2021, CTCP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu (UPCoM: VIR) ghi nhận lỗ ròng hơn 14 tỷ đồng. Không chỉ vậy, kiểm toán tiếp tục từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC của Công ty.

17/03/2022

VIR: Báo cáo tài chính năm 2021

13/01/2022

VIR: Báo cáo quản trị công ty năm 2021