DNSE Detail Stock VLC

UPCOM: Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP

Sản xuất sữa và sản phẩm sữa

logo

VLC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,972 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

112 tỷ

Doanh thu

3,047 tỷ

3.61%

528.95

0

0.62

-89.99%

4.11%

3.73%

29.04%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Sữa Việt Nam

68.94%

Phạm Thị Linh

2.98%

Đỗ Hoàng Phương

2.94%

Khác

25.14%

Tin tức & Sự kiện