DNSE Detail Stock VLG

UPCOM: CTCP VIMC Logistics

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

VLG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

142 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

33.67 tỷ

Doanh thu

148 tỷ

1.89%

2,377.21

0

0.63

34.54%

22.38%

16.63%

4.11%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

56.92%

CTCP Cảng Đà Nẵng

1.41%

Khác

41.67%

Tin tức & Sự kiện