Tin tức & sự kiện

07/09/2022

VMD: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ

29/08/2022

VMD: Giải trình biến động 10% KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/08/2022

VMD: Giải trình biến động 5% KQKD HN và riêng soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/07/2022

VMD: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

28/07/2022

VMD: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

04/07/2022

VMD: Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

27/06/2022

VMD: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 35

22/06/2022

VMD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

16/06/2022

VMD: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

03/06/2022

VMD: Điều lệ tổ chức và hoạt động

03/06/2022

VMD: Quy chế hoạt động của BKS

03/06/2022

VMD: Quy chế hoạt động của HĐQT

03/06/2022

VMD: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

03/06/2022

VMD: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

03/06/2022

VMD: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

03/06/2022

VMD: Thông báo thay đổi nhân sự BKS

03/06/2022

VMD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/06/2022

VMD: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

20/05/2022

VMD: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng Giám đốc

20/05/2022

VMD: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phạm Mai Anh và Ông Đoàn Mạnh Huy