Tin tức & sự kiện

16/01/2023

VMD: Quyết định miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc

16/01/2023

VMD: Thông báo thay đổi nhân sự - Phó Tổng giám đốc

06/12/2022

VMD: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

06/12/2022

VMD: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Phó Chủ tịch HĐQT

06/12/2022

VMD: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

06/12/2022

VMD: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung

05/12/2022

VMD: Quy chế nội bộ về quản trị công ty

05/12/2022

VMD: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

05/12/2022

VMD: Đường dẫn Quy chế HĐQT, Quy chế Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

05/12/2022

VMD: Quy chế hoạt động của HĐQT

17/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau:

14/11/2022

VMD sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

CTCP Y Dược phẩm Vimedimex (HOSE: VMD) thông báo chốt quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/11/2022.

11/11/2022

VMD: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

11/11/2022

VMD: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

11/11/2022

VMD: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

07/11/2022

VMD: Quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

03/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex như sau:

01/11/2022

VMD: BCTC Tóm tắt quý 3 năm 2022

31/10/2022

VMD: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 so với quý 3/2021

31/10/2022

VMD: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022