Tin tức & sự kiện

07/09/2022

VNA: Ông Trần Dũng Chiến thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc

23/08/2022

VNA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

VNA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/07/2022

VNA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

VNA: Quyết định ban hành quy chế quản lý nợ và quy chế kiểm toán nội bộ

20/07/2022

VNA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

VNA: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

05/07/2022

VNA: Công bố ký kết hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022

31/05/2022

VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đã bán 0 CP

25/05/2022

VNA: Thay đổi nhân sự

24/05/2022

VNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

VNA: Điều lệ sửa đổi, bổ sung

20/05/2022

VNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/05/2022

VNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/04/2022

VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đăng ký bán 5,000 CP

22/04/2022

VNA: Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship - Khác - đã bán 10,000 CP

19/04/2022

VNA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

VNA: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

14/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VNA của CTCP Vận tải biển Vinaship như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021, Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, cùng các nội dung liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

08/04/2022

VNA: Báo cáo thường niên 2021