DNSE Detail Stock VNI

UPCOM: CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Bất động sản dân cư

logo

VNI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

91.14 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.23 tỷ

Doanh thu

2.98 tỷ

0.00%

22.10

0

0.19

0%

0.36%

0.04%

74.23%

151.27%

1.56%

-98.41%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Minh Hoàng

18.21%

Hồ Đắc Hưng

16.98%

Trần Bình Long

12.06%

Nguyễn Thị Như Mai

7.14%

Khác

45.61%

Tin tức & Sự kiện