DNSE Detail Stock VOS

HOSE: CTCP Vận tải Biển Việt Nam

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

VOS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,604 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

440 tỷ

Doanh thu

4,595 tỷ

94.22%

1,120.19

0

1.61

280.97%

24.39%

14.55%

2.82%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

51%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

4.94%

Ngân hàng TMCP Á Châu

4.86%

Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP

2.07%

Khác

37.13%

Tin tức & Sự kiện