DNSE Detail Stock VPB

HOSE: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng

Ngân hàng

logo

VPB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

149,158 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11,005 tỷ

Doanh thu

77,875 tỷ

822,367 tỷ

1,387.04

5.66%

82.77%

2.21%

4.84%

53.44%

14.41%

8.05%

1.33%

1.06

60%

5.21%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

15.01%

Ngô Chí Dũng

4.14%

Hoàng Anh Minh

4.12%

Vũ Thị Quyên

4.11%

Khác

72.62%

Tin tức & Sự kiện