DNSE Detail Stock VPD

HOSE: CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam

Sản xuất và phân phối điện

logo

VPD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,931 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

160 tỷ

Doanh thu

500 tỷ

0.95%

1,499.33

0

0.25

62.72%

10.42%

8.92%

47.62%

8.99%

-

4.24%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Phát điện 1

36.65%

TEPCO RENEWABLE POWER SINGAPORE Pte Ltd

24.96%

CTCP Nhiệt điện Phả Lại

10.61%

Công đoàn Điện lực Việt Nam

3.25%

Khác

24.53%

Tin tức & Sự kiện