DNSE Detail Stock VPH

HOSE: CTCP Vạn Phát Hưng

Bất động sản dân cư

logo

VPH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

813 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-10.02 tỷ

Doanh thu

70.45 tỷ

0.06%

-105.09

0

1.40

-183.99%

-0.99%

-0.43%

56.86%

83.55%

0.10%

2.04%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Võ Anh Tuấn

11.01%

Võ Nguyễn Như Nguyện

8.2%

Võ Gwenyth Ngọc

8.16%

Võ Phan Khôi Nguyên

8.16%

Khác

64.47%

Tin tức & Sự kiện