DNSE Detail Stock VPS

HOSE: CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VIPESCO)

Phân phối hóa chất và nông dược

logo

VPS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

234 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.77 tỷ

Doanh thu

543 tỷ

4.36%

603.91

0

0.34

-84.35%

4.64%

3.12%

31.30%

11.92%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

51%

Nguyễn Đức Thuấn

20.23%

Lâm Thị Mai

8.43%

Khác

20.34%

Tin tức & Sự kiện