DNSE Detail Stock VSA

HNX: CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam

Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy

logo

VSA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

340 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

39.64 tỷ

Doanh thu

1,065 tỷ

5.29%

2,811.98

0

0.16

-16.73%

10.49%

5.99%

7.68%

0%

25%

14.55%

32.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

51.05%

Lương Duyên Nga

12.29%

Trần Hồng Quang

6.96%

Đào Bá Dong

4.17%

Khác

25.53%

Tin tức & Sự kiện