DNSE Detail Stock VSF

UPCOM: Tổng Công ty Lương thực Miền Nam - CTCP

Nuôi trồng và chế biến các loại hạt

logo

VSF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

16,950 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

31.48 tỷ

Doanh thu

23,359 tỷ

36.82%

62.97

0

0.86

-93.84%

2.92%

0.71%

8.26%

267.55%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

51.43%

CTCP Tập đoàn T&T

25%

CTCP Amber Capital Holdings

1.76%

Khác

21.81%

Tin tức & Sự kiện