DNSE Detail Stock VSH

HOSE: CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

Sản xuất và phân phối điện

logo

VSH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

11,694 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

519 tỷ

Doanh thu

2,029 tỷ

1.49%

2,197.38

0

0.10

-99.23%

10.29%

5.39%

51.37%

80.19%

20%

6.70%

30.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Năng lượng REE

52.58%

Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP

30.55%

Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity

9.88%

Khác

6.99%

Tin tức & Sự kiện