Tin tức & sự kiện

02/02/2023

VST: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

02/02/2023

VST: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiêu để hoán đổi nợ

02/02/2023

VST: Báo cáo tài chính quý 4/2022

02/02/2023

VST: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

17/01/2023

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 30,000 CP

16/01/2023

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 26,000 CP

06/12/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 30,000 CP

06/12/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 21,000 CP

02/11/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 40,000 CP

02/11/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 12,900 CP

01/11/2022

VST: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

VST: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

20/10/2022

VST: Đính chính Báo cáo tài chính giữa niên độ

27/09/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 40,000 CP

27/09/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 39,000 CP

19/09/2022

VST: Công bố thông tin bán thành công tàu VTC Planet

07/09/2022

VST: VST-Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch theo công văn số 1485/SGDHN-QLNY ngày 24/08/2022 của HNX

29/08/2022

VST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 40,000 CP

25/08/2022

VST: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu VST của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam