Tin tức & sự kiện

27/09/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 40,000 CP

27/09/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 39,000 CP

19/09/2022

VST: Công bố thông tin bán thành công tàu VTC Planet

07/09/2022

VST: VST-Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch theo công văn số 1485/SGDHN-QLNY ngày 24/08/2022 của HNX

29/08/2022

VST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 40,000 CP

25/08/2022

VST: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu VST của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

25/08/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 32,000 CP

23/08/2022

VST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

Sáu năm liền kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động, VST nói gì?

CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam (UPCoM: VST) vừa công bố BCTC tổng hợp giữa niên độ đã soát xét với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt. Tuy nhiên, Công ty liên tục nhận ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về khả năng hoạt động liên tục trong suốt 6 năm qua.

22/08/2022

VST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

VST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

VST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

VST: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/07/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50,000 CP

19/07/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 41,200 CP

04/07/2022

VST: Ký hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

16/06/2022

VST: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản

15/06/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100,000 CP

15/06/2022

VST: Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 81,000 CP