DNSE Detail Stock VTL

UPCOM: CTCP Vang Thăng Long

Chưng cất và pha chế rượu

logo

VTL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

48.58 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-9.35 tỷ

Doanh thu

12.03 tỷ

3.91%

-923.98

0

0.97

0%

-38.47%

-8.61%

-23.18%

-375.30%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thương mại Hà Nội – CTCP

19.21%

Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sản Xuất An Thịnh

7.06%

Khác

73.73%

Tin tức & Sự kiện