DNSE Detail Stock VTO

HOSE: CTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

VTO

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,094 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

89.19 tỷ

Doanh thu

1,069 tỷ

6.79%

1,116.71

0

0.74

-33.35%

7.63%

5.38%

20.96%

23.11%

50%

8.42%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex

51.92%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

3.68%

Amersham Industries Ltd

2.33%

Đinh Kim Oanh

1.42%

Khác

40.65%

Tin tức & Sự kiện