Tin tức & sự kiện

28/09/2022

Viettel Post sắp chia cổ tức tỷ lệ 24.33%

HĐQT Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post, UPCoM: VTP) cho biết sẽ triển khai phương án trả cổ tức năm 2021 vào quý 4/2022.

28/09/2022

VTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

VTP: Thay đổi nhân sự

19/09/2022

VTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về hợp đồng với Người có liên quan quý 3/2022

16/09/2022

VTP: Thay đổi nhân sự

01/09/2022

VTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/09/2022

VTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

VTP: Công đoàn cơ sở Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel - Khác - đã mua 0 CP

03/08/2022

VTP: Thay đổi nhân sự

03/08/2022

VTP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

VTP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

03/08/2022

VTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

VTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/07/2022

VTP: Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

16/07/2022

VTP: Thay đổi nhân sự

14/07/2022

VTP: Công đoàn cơ sở Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel - Khác - đăng ký mua 34,795 CP

08/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTP của Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến thực hiện trong tháng 7 hoặc/và tháng 8 năm 2022
          - Địa điểm thực hiện: Tòa N1, Km2 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

04/07/2022

VTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

30/06/2022

VTP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/06/2022

VTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị