Tin tức & sự kiện

26/09/2022

VTZ: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

26/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTZ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 10 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 107 đường 2A, khu 5, ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
+ Về các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

19/09/2022

VTZ: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

16/09/2022

VTZ: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

15/09/2022

VTZ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/09/2022

VTZ: CBTT chốt DSCĐ để tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

26/08/2022

VTZ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

VTZ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

VTZ: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

08/08/2022

VTZ: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

08/08/2022

VTZ: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/08/2022

VTZ: Ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ

02/08/2022

VTZ: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

VTZ: Thông báo về việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét năm 2022

23/06/2022

VTZ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/05/2022

VTZ: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

VTZ: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

VTZ: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/03/2022

VTZ: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTZ của CTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm tổ chức tại thư mời tham dự ĐHCĐ
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.