DNSE Detail Stock VVS

UPCOM: CTCP Đầu tư Phát triển máy Việt Nam

Bán lẻ xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới

logo

VVS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

418 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

24.83 tỷ

Doanh thu

2,587 tỷ

6.00%

1,153.46

0

0.29

-41.67%

0%

0%

9.56%

86.67%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Vũ Trụ

42.86%

Nguyễn Thị Thu Huyền

10.34%

Hoàng Thị Vân

2.79%

Khác

44.01%

Tin tức & Sự kiện