Tin tức & sự kiện

18/01/2023

X77: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

X77: Công bố thông tin về Ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC2022

28/07/2022

X77: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/07/2022

X77: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/06/2022

X77: Nghị quyết ĐHĐCĐ về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT và BKS

10/06/2022

X77: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/05/2022

X77: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/05/2022

X77: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X77 của CTCP Thành An 77 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 31/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thành An 77 – thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Nội dung khác có liên quan.

07/04/2022

X77: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

X77: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

X77: Báo cáo tài chính năm 2021

08/02/2022

X77: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/07/2021

X77: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

23/06/2021

X77: Thay đổi nhân sự

18/06/2021

X77: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

04/05/2021

X77: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu X77 của CTCP Thành An 77 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến đầu tháng 06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Thành An 77, thôn Đồng Mười, xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng sản xuất năm 2021;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2020;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát;
+ Nội dung khác có liên quan.

15/04/2021

X77: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

09/04/2021

X77: Báo cáo thường niên 2020