DNSE Detail Stock YEG

HOSE: CTCP Tập đoàn Yeah1

Quảng cáo

logo

YEG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,356 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

39.90 tỷ

Doanh thu

425 tỷ

50.64%

291.23

0

0.66

64.63%

3.01%

2.09%

23.99%

12.12%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lê Phương Thảo

3.07%

Nguyễn Viết Cường

2.84%

Đào Phúc Trí

2.81%

Chế Đoàn Viên

2.7%

Khác

88.58%

Tin tức & Sự kiện